اجنه از نظر خلقت وترکیب دارای انواعی هستند که از جمله آنها عبارتند از:

جن: وقتی عرب وجود جن را به تنهایی در نظر بگیرد لفظ جن را بکار می برد.

عامر: به گروهی از اجنه که با مردم نشست وبرخاست دارند وبا آنان زندگی میکنند.

شیطان:به گروه بد ذات وخبیث اجنه گفته میشود.

عفریت: به گروهی از اجنه می گویند که دارای مقام ومنزلت والایی بوده واز قدرتهای فوق

العاده ایبهره مند هستند.

از امام صادق روایت شده که فرمود: اجنه امیرانی دارند که به آنها عفراء می گویند.

در شهرهای ساحلی جنوب ایران اجنه در جسم بعضی افراد نفوذ میکنند وموجب آزار

شخص میگردند، اهالی آن منطقه آن جنها را بنام باد می شناسند.در آن شهرها افراد

متبحری بنام ((بابا)) یا ((ماما)) وجود دارند که می توانند با اعمال خاص شخصی را که

مورد هجوم وآزار اجنه قرار گرفتهنجات دهند.آن افراد جنها را به نامهایی می شناسند ،از

جمله:

بادزار: که همه کافرند بجز معدودی که به آنها بادسرخ می گویند.

باد نوبان: نوعی از اجنه که با نفوذ به بدن شخص ، او را علیل ،بی حرکت وافسرده

میکنند.

باد مشایخ: گروهی از اجنه پاک ومسلمانند ، معمولا بی خطر وبی آزار هستند واکثرا در

سواحل مسلمان نشین زندگی میکنند.

باد جن: بادهای زمینی که خطرناک وزیان رسانند.

باد پری: اینها کافر وغیر کافر دارند .کافرهایشان خطرناکند.

باد دیو: بیش از چهل گز بلندی دارند ، در بیابانها وجزایریافت میشوند واگر به انسانی

برخورد کننددر دم هلاکش می کنند

باد غول: از دور همچون شترمستی پیدا می شوند وهرکس را که سر راهشان باشد

بیجان میکنند

جن زار: از انواع دیگر جنیان هستند که بیشتر از هفتاد ودو گروهند وهر گروه به محلی

منسوبند.

منبع: دنیای ناشناخته جن